Глобално образование на местно ниво

Глобално образование на местно ниво: проект „Нов живот на стари неща“ проект: – CSO-LA/2017/388-120 втори кръг (млади хора и поп култура)

Продължителност на инициативата в периода от 01.10.2019 г. – 30.11.2019 г.
Проекта на стойност 2 932,77лв
ЦЕЛ 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство
Подцел 12.3. Намаляване наполовина разхищаването на храни в световен мащаб и на хранителните отпадъци на глава от населението в търговията на дребно и в потреблението, намаляване на загубите на храна по веригите на производството и доставките, включително загубите след прибиране на реколтата.
12.5. Значително намаляване на генерирането на отпадъци чрез предотвратяване, намаляване, преработване и повторно използване.
Основна цел:
Ангажиране на млади хора от гр. Нови пазар в инициатива за отговорно потребление и намаляване разхищението на храна.
Това е дългосрочна цел, която във времето ще се реализира с много усилия от страната на хората, институциите, училищата, НПО и др.
Специфична цел 1.Мотивиране на младите хора да се включат в инициативата по Цел 12
Специфична цел 2. Даване на гласност за проблема с потреблението и отговорностите на всеки човек на земята
Съгласно предварително планираните дейности за провеждане на инициативата на ЖРС „Хаячи“ – „Нов живот на стари неща“ бяха проведени редица срещи в училища, в професионални гимназии, по домовете на младежите. Разяснени бяха целите на инициативата и на родителите, които дадоха съгласието си децата им да участват в нея. След което се срещнахме с децата и младежите и се опитахме да ги мотивираме за тяхното участие в инициативата. Ние екипа на ЖРС „Хаячи“, положихме огромен труд за провеждането на инициативата. По наши наблюдения повечето младежи си прекарват времето по Фейсбук и слушане на музика и като цяло не се интересуват от други неща затова целта ни беше да ги мотивираме да участват в инициативата на тема „Отговорно потребление и намаляване разхищението на храна. Даване на живот на вещи от втора употреба и правене на различни неща от отпадъчни материали“ това наистина беше истинско предизвикателство за нас, имахме нужда от огромно търпение както и убеждение за по-добро бъдеще. Сдружението беше убедено в това, че е необходимо събирането на младежите и запознаването им с цел 12 като им се изнесат лекции и презентации по темата. Екипа на сдружението даде възможност на младите за работа, мислейки и същото време да им е интересно. Приобщихме към инициативата младежи с увреждане от два центъра, които се включиха с каквото могат. Подхода, който избрахме проработи и успяхме на направим ателиета, на които по време на изработването на експонатите обсъждахме темата, с закупените материали които закупихме децата правиха различни неща, например днес аз се чувствам като -цвете, облак, дъжд или слънце и др. За пръв път към инициативата привлякохме младежи с увреждане от Центъра за специална образователна подкрепа „ХЕЛА“ и Центъра за настаняване от семеен тип. За наша изненада се натъкнахме на талантливи деца и младежи ,много хубави неща правеха. Нямахме голяма възможност всички деца да заснемем, да покажем удовлетворението, с което се работеше в ателиетата, но изработените експонати за изложбата говорят сами по себе си. Децата и младежите се забавляваха, смееха се, чувстваха се значими, провокирахме ги да казват мненията, си по въпроса за отговорното потребление и използване на употребявани веща за направа на нови неща, убеждавахме ги, че както за нас така и за тях това е важно. Опазване на природата, отговорно потребление, даване на гласност за проблема с потреблението и отговорностите на всеки човек на земята най вече стъпка за бъдещото поколение и техните деца , внуци и правнуци. Важното бе за нас да при поднесем на младите хора по най подходящ начин темата в инициативата за да ги убедим в важността й и да ги запалим да прилагат в живота си и на семействата си наученото, чутото по време на инициативата.
Профил и брой на целевите групи:
Преките участници са представители на следните училища и потребителите на услуги:

 • Професионална гимназия по селско стопанство;
 • Професионална гимназия по химични технологии и дизайн;
 • ОУ “ Н. Й. Вапцаров“ ;
 • Център за специална образователна подкрепа „ХЕЛА“;
 • Център за настаняване от семеен тип;
 • Център за обществена подкрепа Нови пазар
  Общо преки участници в инициативата от всички гореизброени
  институции 100 деца и младежи.
  Непреки участници
 • 160 младежи от гр. Нови пазар , получатели на
  информационни материали, информирани чрез медии;
  Ателиетата се проведоха в пет институции както следва:

На 14.10.2019г и 22.10.2019г с ученици от Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Нови пазар се проведоха ателиета. Екипа на сдружението предварително подготви и достави поръчаните от училището материали. Екипа засне клипове от ателие по рисуване, две картини са изложени при нас от това ателие. Направени снимки от правенето на различни фигури от гипс и други материали. Като завършек всяка направено изделие от тях бе подписана с името на младежа, който я изготвил. Самото изложение беше много интересно с различието и разнообразието си, от отпадъчните материали. Паралелно със това вървяха списъците, които децата попълваха. По време на ателиетата се дискутираше за отговорното потребление, за това, как от стари неща може да се направят нови и да се използват отново. С това искахме да помислят преди да си захвърлят нещо което не им трябва да ли няма да им послужи за нещо ново, Дискусията протече непринудено. Младежите бяха спокойни, предлагаха различни методи на отговорното потребление и материали от които да се направи нещо ново.

На 22.10.2019г и 13.11.2019г в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Нови пазар се проведоха ателиета с учениците от училището. Като координатор от училището и наш партньор бе образователния медиатор на училището. Тя съвместно със членовете на екипа организира и проведе ателиета в училището. Идеите идваха от самите ученици след обсъждането с тях темата на инициативата. Учениците се организираха и си подготвиха материали за ателиетата като стари картони, листа от дърветата, вестници , брошури от вериги магазини и други. Проведоха се две ателиета като учениците се разделиха на две групи по причина, че колкото по- малка е групата, толкова по плодотворно може да се работи с нея, особено що се касае промяна на мислене и нагласи. Част от децата се срамуваха да се снимат, уважихме тяхното желание и не снимахме всички, като направихме присъствен списък и взехме обратни връзки от тях.

На 14.10.2019г, 16.10.2019г, 21.10.2019г, 23.10.2019г, 11.11.2019г в сградата на ЦОП Нови пазар се проведоха ателиета с младежи по темата на инициативата. Преди да започнат ателиетата събрахме младежите обяснихме целта на инициативата и това, че ще се провеждат ателиета по групи по пет човека за да можем да дискутираме по време на изработването на различни неща. Получени бяха различни идеи , приготвихме материалите и се проведоха пет ателиета. Младежите развиха фантазиите си и направиха невероятни неща от капана за сънища, до цветни букети и пингвини от пластмасови бутилки, използваха капачки от пластмасови бутилки, стари дрехи, и други материали. На всички групи представихме две презентации за здравословното хранене и кратко филмче за направа на нови неща от стори използвани материали. Младежите приеха активно участие в дискусиите по темата на инициативата, изразиха безпокойство относно това, че не се отнасяме отговорно при опазване на околното среда и изхвърляме много неща на боклука без да се замислим за това, че на много от тях може да им се даде „втори живот“ или да се рециклират по най безопасен начин.

На 24.10.2019г в Център за специална образователна подкрепа „ХЕЛА“ се проведе ателие по темата на инициативата. Много труд и усилия костваха на екипа на центъра, на екипа на сдружението и самите младежи. Младежите, които посещават Центъра „Хела“ са деца и младежи с увреждания. Въпреки това, инициативата, която проведохме при другите партньори, проведохме и в „Хела“. Малко по трудно бе възприятието от всичко казано и чуто, но с помощта и доброто желание на персонала на центъра успяхме да достигнем до младежите, които направиха нови неща от стари такива. Не сме правили снимки на децата с увреждания, поради това, че родителите не дадоха съгласие, но пък бяха доволни, че и техните деца са включени в инициативата на сдружението и са участници в международен проект. Списъците и обратните връзки бяха попълнени от родителите на младежите, по причина, че много от тях не са в състояние да пишат.
На 18.11.2019г в Центъра за настаняване от семеен тип за младежи с увреждане гр. Нови пазар се проведе ателие по темата за отговорно потребление и направа на нови неща от стари вещи. От известно време ЦНСТ се слави с направа на неща от рециклирана тоалетна харния, от парчета дърво и много други неща. Провокирахме служителите на центъра да правят с младежите с увреждания различни експонати за изложбата. Пуснахме им филмче за събиране на отпадъци правене на фигури от отпадъчните материали. Дискусията с младежите протече спокойно , избрани бяха младежи с по леки увреждания, за да могат да участват в дейностите на ателието. Персонала на центъра оказа подкрепа на младежите и им помогна да попълнят обратните връзки и да ги запишат в списъка. Тези младежи са под закрила на държавата и не се правеха снимки на тя по тази причина.
ВСИЧКИ НАПРАВЕНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ СА ИЗЛОЖЕНИ В ПОСТОЯННА ИЗЛОЖБА В ЦОП/СКЦ

На 22.11.2019г в сградата на ЦОП Нови пазар се проведе Хепънинг с конкурс за здравословно хранене и най добро ястие от зеленчуци плодове и ядки. Предварително беше направена подготовка за хепънинга като бяха закупени белачки, резачки, ножове, ръкавици, престилки, покривки, дъски за рязане, различни дървени пръчици, купи, клечки за зъби и др. Закупени бяха и награди за участниците в състезанието. Подготвени бяха масички за конкурса. За жури бяха поканени представители от партньорите по проекта заедно със професионален готвач и собственик на заведение по хранене. Обособиха се 8 групи участници младеж със възрастен – общо 16 човека. За конкурса бяха закупени зеленчуци-домати, краставици, репички, маруля, моркови, пиперки, зелен лук, копър, магданоз, люти чушки, лимони и др. От плодовете се закупи грозде, киви, портокали, лимони, ябълки и др. От ядките се закупиха фъстъци, биренки, бадеми, суха царевица, два вида стафиди. Закупени и подготвени бяха сол, захар, оцет, олио и други подправки
Формата на конкурса бе следния:
Първия конкурс е за приготвяне на сурови ястия от зеленчуци. Всички зеленчуци бяха сложени в купи в центъра на масата. Дадено време от 20 мин за приготвяне на ястията, като бе даден регламент от колко зеленчуци да се направи ястието. Предварително бяха разпечатани количества за всеки отбор. Точно след 20 мин работата приключи, отборите бяха поканени да донесат ястията на централната маса. Журито обикаля по време на приготвянето на ястията и украсяването около отборите. Снима се клип от първия конкурс. Всяка група представи ястието със името и от какви зеленчуци е приготвено. Ястията останаха при журито с номерата на отборите.
Втория конкурс е за приготвяне на плата от плодове. Всички плодове бяха сложени в купи в центъра на масата. Дадено време от 20 мин за приготвяне на ястията, като бе даден регламент от колко плодове да се направи ястието. Предварително бяха разпечатани количества за всеки отбор. Точно след 20 мин работата приключи, отборите бяха поканени да донесат ястията на централната маса. Журито обикаля по време на приготвянето на ястията и украсяването около отборите. Снима се клип от втория конкурс. Всяка група представи ястието със името и от какви плодове е приготвено. Ястията останаха при журито с номерата на отборите.
Третия конкурс е за приготвяне на плата от ядки. Всички ядки бяха сложени в купички в центъра на масата. Дадено време от 15 мин за приготвяне на ястията, като бе даден регламент от колко и какви ядки да се направи ястието. Предварително бяха разпечатани количества за всеки отбор. Точно след 20 мин работата приключи, отборите бяха поканени да донесат ястията на централната маса. Журито обикаля по време на приготвянето на ястията и украсяването около отборите. Снима се клип от третия конкурс. Всяка група представи ястието със името и от какви плодове е приготвено. Ястията останаха при журито с номерата на отборите.
След приключване на конкурсите всеки от отборите почисти работното си място, в това време журито заседава и определи победителите. Тъй като всички отбори бяха много организирани, със голямо старание, креативност работеха журито взе решение да определи победители в различни категории. Всички участници бяха наградени, тъй като всеки един от отборите се отличи в някои от категориите. Председателя на сдружението г-жа Мюзеям Салим Али връчи на всички участници награди, като на възрастните участници се връчиха стъклени плата за плодове и зеленчуци на два етажа, а на младежите комплекти от две чаши за кафе и чай. Конкурса приключи със много емоции, дегустации и много снимки. На участниците много им хареса идеята за такъв вид конкурс и пожеланията бяха за повече такива конкурси.

На 27.11.2019г от 10.30 часа се проведе среща и дебат с младежи от Професионална гимназия по селско стопанство гр. Нови пазар. Участниците в бяха на от 8 до 12 класове. Предвидено бе да участват 60 броя младежи, но залата в училището бе препълнена и участниците бяха над 120 човек. Срещата протече по предварително подготвен сценарии. В началото инж. Мария Николова заместник председател на ЖРС „Хаячи“ представи инициативата, целите, и дейностите. След това прожектирахме филм от Ютюб за събиране на джапанки от бреговете на океана в африканска страна, начин на обработването им и това какво се прави от тях, какви невероятни неща като резултат се получи. След този филм медицинската сестра Нуртен Джевджетова представи презентация за здравословното хранене и вредата от продуктите, които много често се използват от младото поколение, такива като енергийни напитки и др. След филма и презентацията се проведе дискусия относно видяното и чутото. Постепенно дискусията премина в сериозен дебат. Виждайки това екипа на сдружението използва момента, раздели младежите на три групи:
– първата група бяха младежи, които играеха роли на хора „ ЗА РАЗУМНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ“
– втората група бяха деца, които играеха роли на хора „ПРОТИВ РАЗУМНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ “
– третата група бяха деца, които играеха роли на хора „ЗРИТЕЛИ ,КОИТО ОТСЪЖДАХА , КОЕ Е ПРАВИЛНО ИЛИ НЕ“.
Дебата се получи много добре, децата сами се изненадаха от резултати те си, а ние останахме изумени.

Накрая Мюзеям Али-председател на ЖРС „Хаячи“ обобщи всичко от проведените дебати и дискусии и се раздадоха топли сандвичи на участниците в дебата.
По време на провеждането на срещата, дискусията и дебата направен снимков материал, попълнени списъци на присъстващите, обратни връзки..
Публикации във Фейсбук страницата в групата на Глобалното образование на местно ниво и на страницата на ЖРС „Хаячи“. Публикувана беше информация за провеждане на инициативата в различните й дейности като текстов така и снимков материал. Предадена информацията на Телевизия „Часът на Нови пазар“, посветено на инициативата на ЖРС „Хаячи“ по проект на Глобалното образование на местно ниво „Нови неща от стари вещи“, но поради ограничение на време, репортажа ще бъде излъчен в по късен етап .
Разработени, изготвени и разпространени на 400 броя диплянки.
Диплянките се разпространиха по населените места в кметствата, в училищата , в читалищата, в общината, сградата на ЦОП Нови пазар и други места, които се посещават от младежите и техните родители . Съдържанието на диплянките цели да запознае обществеността с инициативата, като прави анонс за целите в Глобалното образование и в частност и на местно ниво.

 4,368 прегледа общо,  1 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *