МАЛЪК ГРАНТ
Помощ за семейства с децата до 3г възраст бременни жени
ФИНАНСИРАН ОТ ТРЪСТА ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА

ПРОЕКТЪТ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Обща стойност на проекта и на исканите средства 7399 лева
Срок на реализиране 18.11. 2020г. – 18.04. 2021 г.

Проект за справяне с последиците от COVID-19 сред най-силно засегнатите семейства с деца от уязвими общности с фокус върху децата до 3 годишна възраст и жените от ромски произход.

По време на кризата екипът на сдружението, което работи директно в общността, работи по превенция, като така редуцирахме опасността от допълнително разпространение на вируса. Информирахме населението за Коронавируса, раздавахме брошури и разяснявахме на достъпен език (за да преодолеем езиковите бариери) начините за предпазване от заразяване. Оказвахме помощ при осигуряване на топъл обяд на най-уязвимите семейства. През целия период на извънредното положение раздавахме хранителни продукти, хигиенни материали, обучителни материали за деца и семейства в риск. Осигуряваха се тетрадки, химикали и други принадлежности за деца в бедност, за да не прекъсват обучението си. Полагахме грижи и за най-уязвимите за заразата – възрастните хора. Вярваме, че сме отговорни към тях, не само за да съхраним здравето и живота им, а и за да покажем, че сме единни и солидарни, когато сме изправени пред трудностите. От създаването на сдружението работим директно в общността. Сдружението ни не е голямо, но в него работят на доброволни начала хора с кауза и с големи сърца. Теренната работа за нас е приоритет. Имаме поглед върху потребностите и нуждите на населението както в община Нови пазар, така и в общините Каолиново, Каспичан и Никола Козлево. Продължителността и натрупването на последствията от пандемията повишават рисковете и за децата в уязвими семейства.

Сдружение „Хаячи“ спомага за разрешаване проблемите на местните ромска и неромска общност. Целите на сдружението включват подкрепа за социално слабите и работа за пълноценната им социална интеграция и личностна реализация, както и защита на човешките права, вкл. на жените и децата. Сдружението работи по социални, здравни, образователни проблеми на силно уязвими семейства с деца и за осигуряване на добрата грижа за новородени и деца. COVID-19 промени формите, но не и интензитета на комуникацията ни с бенефициенти от уязвимите групи и показа значително нарастване на рисковете за децата от уязвимите групи заради увеличените безработица и бедност и свързаните с тях рискове. Работим с уязвими семейства с новородени и малки деца и бременни жени от общините Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево. Приблизителен брой на тези семейства средногодишно около 60 броя семейства.

Бедността е най-големият проблем в рисковите общности. Когато едно семейство няма с какво да нахрани децата си, няма със какво да ги облече, няма ток ,вода, и елементарни битови условия, спецификата на живота им определя и тяхното светоусещане-живеене „ден за ден”, без планове, модел, който лесно и логично се предава и на децата. От опита, който имаме през годините, смеем да твърдим, че и преди, но особено при положение на пандемия, семействата в риск изпитват големи затруднения при отглеждане на новородени и малки деца. Ако преди членовете на семействата имаха възможност да „подработят на „частно“, да изперат килими на някой съсед, да нацепят дърва, да берат билки, за да закупят храна и консумативи за децата и семейството, то в настоящата ситуация, когато има ограничения пред заетостта, много семейства изпадат в невъзможност да осигурят необходимите продукти за отглеждане на децата. По тази причина много отрано захранват бебетата с твърди храни, забъркват брашнена каша, поради липса на кърма (когато майката недохранена или гладуваща често) и недостиг на средства за закупуване на адаптирани млека, памперси и детска козметика. Това води до колики, заболяване на органите на храносмилателната система при бебетата, слаба имунна система и предразположеност към различни вирусни заболявания.

От досега натрупания опит при работата с рискови общности можем да заключим, че ако на нуждаещите се семейства се помогне през първите няколко месеца от раждането на детето, чрез предоставяне на адаптирани храни, памперси, детска козметика и др., и паралелно с това майката и останалите полагащи грижи се консултират за родителските умения, рискът да се стигне до извеждане на детето от семействата многократно намалява. Затова и подкрепата, която планираме да окажем, е фокусирана предимно върху първите месеци след раждането на детето и първите години до записване в детски ясли и градини. Осигуряването на базисните потребности от храна, сигурност и здравословно условия е комбинирано с работа, която води до повишени родителски знания и умения за стимулиране в игровите процеси, осигуряване на забавления, научаване на новости, както и с паралелна работа с разширеното семейство – най-вече бабите, и дядовците – за позитивна подкрепа на семействата с малки деца. Интегрираното прилагане на тези дейности за подкрепа за 23 семейства с деца и 11 бременни жени от около 60 семейства в общините Нови пазар, Никола Козлево, Каспичан и Каолиново създава предпоставки за задържане на децата в семействата, които са особено уязвими по време на пандемичната криза и за нейните последствия. В условие на криза, свързана с пандемична обстановка поради ризка от заразяване с Короновирус -вирус, който засега остава загадка за здравната система на земята, семействата с новородени, малки деца и бременни жени в риск от бедност, уязвимост и невъзможност в първите няколко месеца преди да влязат в социалната система да отглеждат новородени или изпаднали в затруднение при , обгрижване на малки деца значително се увеличи броя на такива семейства. По наши наблюдения в региона , в който работи сдружението са около 600 броя семейства.

Искаме да запазим бебетата и малките деца в родното семейство. Да предотвратим отделянето на децата от семействата поради бедност и невъзможност за пълноценни грижи в първите месеци от живота. Децата не избират семейството, в което се раждат. Не всички семейства разполагат с нужното да посрещнат новороденото вкъщи. Децата се преглеждат безплатно, но лечението често е непосилно скъпо. Когато родителите нямат възможност да закупят лекарства, памперси, адаптирани млека, добрата грижа е под въпрос. А разболеят ли се децата и влязат ли повече от веднъж в болница, следва сигнал до ОЗД за риск. Затова проектът цели закупуване на предмети от първа необходимост и лекарства за малките деца. Другия важен проблем да се осигурят пакети за родилките и за новородени за раждане.

Предвиждаме да направим „Малък фонд за подкрепа при кризисни ситуации“, да разработим процедура с критерии за подпомагане, вкл. закупуване на лекарства за децата по издадена от лекар рецепта, предаване на закупените материали на семействата. Средствата са за подкрепа на социално уязвими семейства с финансови затруднения, независимо от етноси и вероизповедания, за да се задържат децата в родните семейства.

По данни на Евростат през 2018 г. България е страната в ЕС с най-висок дял на бедни или социално изключени, (около 1/3). Особено тежко засегнати са уязвимите домакинства с деца в отдалечените и малки населени места. Периодът от раждането до 3 годишна възраст е най-важният за детското развитие, а храненето, здравето и сигурната семейна среда са в неговата основа. С предоставянето на най-необходимите продукти планираме и разпространение на обучителни материали и консултации за родителите.

За 4 месеца ще подкрепим 23 деца от 0 до 3 години с продължителност на подкрепа за всяко дете от четири месеца, 11 бременни жени с „пакет за родилка“.

Дейност 1 (опишете в максимум 5 изречения): Идентифициране на семейства с деца до 3г и бременни жени живеещи в сегрегирани и/или отдалечени райони, живеещи в бедност, в риск от социално изключване, без доходи, с непостоянни и/или ниски доходи, многодетни семейства, непълни семейства.
-Идентифициране на деца до 3г възраст ;
-Идентифициране на бременни жени ,

 • Извършване на оценка на нуждите.
 • Дейност 2 (опишете в максимум 5 изречения): Извършване на оценка на нуждите, изготвяне на индивидуален план и закупуване на материали и консумативи за:
  -Новородени и малки деца до 3г възраст/Памперси, адаптирани млека, детска козметика, каши за деца, пюрета зеленчукови и плодови, шишета за вода и мляко за новородени/ ,
  -Бременни жени. живеещи в бедност, в риск от социално изключване, без доходи, с непостоянни и/или ниски доходи, многодетни семейства, непълни семейства – комплект за родилки/нощница, чехли, дамски превръзки за родилка, термометри за майката и бебето, памперси за новородено, еднократни пелени за легло, еднократни прибори за хранене, два комплекта за обличане на новородено/комизолка, ританки/мокри кърпи за майката и бебето, салфетки.
 • Дейност 3 (опишете в максимум 5 изречения): Предоставяне на директна подкрепа за семейства и деца до 3 г. за посрещане на конкретни нужди в краткосрочен план в условие на извънредна обстановка.
  Директна подкрепа – предоставяне на продукти за:
  -Деца от уязвими общности на възраст от 0 до 3 години, и техните семейства.
  -Бременни жени и майки на деца до 3 години от уязвими общност
  Повишаване на информираността на подпомаганите семейства с деца до 3г. (разпространение на информационни брошури сред включените семейства по време на посещенията за раздаване на продуктите. Брошурите ще се осигурят от страна на ТСА и раздадат еднократно)
 • Дейност 4 (опишете в максимум 5 изречения):
  Участие в застъпнически събития.
  4.1. водене на електронен регистър на подпомогнати лица/семейства с деца до 3г. и ежемесечно споделяне с ТСА за целите на последващото застъпничество
  4.2. описание на поне 3 казуса на подпомогнати семейства за целите на последващото застъпничество
  4.3. участие в разработване на аналитичен документ от името на мрежата за целите на последващото застъпничество
  4.4. участие в застъпническо събитие с мрежата от организации по проект „С грижа от 0 до 3“

 5,678 прегледа общо,  2 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *