Застъпническата инициатива на Сдружение „Хаячи „Светът на детството – приказка със щастлив край“ с фокус „Ранно детско развитие“

Компонент 1 Здраве“ Направление 2: Актуализиране и допълване на съществуващи програми, политики и практики, насочени към грижата за жената по време на бременност, майката и децата от 0 до 3г.

 • Проследяване на бременността сред здравно неосигурени бременни жени чрез наличните механизми от нормативната уредба.
  В изпълнение на дейностите по проекта на Сдружение „Хаячи“ “Светът на детството –приказка със щастлив край“ по проект „С грижа от 0 до 3“ за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност, от фондация „Тръст за социална алтернатива“ с финансиране от фондация „Отворено общество“.
  Дейностите, които бяхме заложили в Застъпническата инициатива на Сдружение „Хаячи“ “Светът на детството – приказка със щастлив край“ започват от проучването, преминават през информационната кампании, създаване на Координационен механизъм – КМ .
  Дейност 1 Проучване на практики (местни, регионални), свързани с работата с здравно неосигурени бременни с фокус върху ромите в отделни общини в област Шумен и извеждане на получените резултати.
  Направено Анкетно проучване сред 150 жени и бременни от гр. Нови пазар, с. Стоян Михайловски, с. Мировци, с. Преселка. Анкетните карти съдържаха 19 въпроса, които бяха зададени на анкетираните. Това, което излезе като резултат от направеното анкетиране, че на територията на населените места в които работи сдружението от години и в които анкетирането се проведе, все още здравно неосигурените жени изпитват трудности в ориентиране и преценка за правилното отношение към своето здраве, а като следствие и здравето на своите деца. Получените данни се използваха при разработването на информационни материали за провеждане на Информационната кампания по темата на инициативата сред общността и институциите пряко свързани с проблема. Информационната кампания, която цели запознаване с резултатите от проучването и ще запознае широката общественост с самата наредба. За институциите разработихме диплянки с теоретическа насоченост, като в тях вложихме информация за Наредба 26 и най важните членове от нея. Диплянките се разпространиха в общините, кметства в населени места, при ОПЛ, в Дирекции социално подпомагане, в услугите в които ще се провежда теренното проучване, в услуги, работещи със здравно неосигурени бременни жени, здравни институции, педиатри, АГ специалисти и др Диплянките, предназначени за здравно неосигурени бременни жени са със ясни указания и упътвания по какъв начин трябва да действат бременните, диплянката с анимационни рисунки за да могат да ги използват и неграмотни жени.
  Проучването продължи сред местните практики като: Център за обществена подкрепа /СКЦ/ Нови пазар, Център за обществена подкрепа /СКЦ/ Шумен, Център за обществена подкрепа /СКЦ/ Велики Преслав.
  Експертите от сдружението проведоха интервюта с представители на ЦОП Нови пазар, ЦОП Велики Преслав, ЦОП Шумен за да се проучи, по какъв начин работят услугите с Наредба 26. От проучванията като резултати излязоха данни, че само Център за обществена подкрепа /СКЦ/ Нови пазар, центъра, който наследи практиката от Сдружение „Хаячи“ пред 2013г . ЦОП /СКЦ работи по Наредба 26 с двама гинеколози, единия има кабинет в поликлиниката в гр. Нови пазар, другия от преди години имаше кабинети в четирите общини/с. Тодор Икономово, община Каолиново, с. Пет могили община Никола Козлево, гр. Каспичан и в гр. Нови пазар. В настояще време АГ специалиста има кабинет в гр. Нови пазар и работи в АГ отделението в МБАЛ Шумен
  Проучване на Регионалните практики: Здравно консултативния център /ЗКЦ/ към МБАЛ Шумен, „Център за майчино и детско здраве“/ЦМДЗ/ Шумен, РЗИ Шумен, РНЗОК гр. Шумен.
  По време на проучването потърсихме информация, свързана с дейността на Здравно консултативния център към МБАЛ Шумен, ЦМДЗ Шумен, ЦОП Нови пазар , ЦОП Шумен, ЦОП Велики Преслав. Набавихме информация ползват ли се услугите им от здравно неосигурени бременни жени, знаят ли жените за съществуването им, какви специалисти работят в тях. Проучването се направи за се определи добра практика по прилагане на Наредба 26 на местно и регионално ниво. Интервюирахме представителите ЗКЦ Шумен, ЦМДЗ Шумен, представителите на РЗИ ни отговориха, че нямат отношение към Наредба 26. РНЗОК гр. Шумен не ни дадоха интервю, по тази причина поискахме писмена информация за прегледите, изследванията и ражданията по Наредбата в област Шумен и област Варна . Информация получихме само за област Варна.1
  Създаване на Координационен механизъм на между общинско ниво. Координационен механизъм – КМ като механизъм за застъпничество за справяне с проблема -прилагане на наредба 26 за здравно неосигурени бременни в частта за безплатен преглед и изследвания на бременните преди раждания.
  Първата работна Среща по учредяване на Координационен механизъм за подобряване на достъпа до здравни услуги на здравно неосигурена бременна жена се проведе на 11.02.2020г в Пленарната зала на община Нови пазар. Бе създаден Координационен механизъм, включващ представители на различни здравни институции, общински администрации, кметове на населени места, Дирекции социално подпомагане, социални и интегрирани с услуги и др. Срещата се проведе под патронажа на Кмета на община Нови пазар Георги Георгиев, цялото ръководство на общината заедно със председателя на общински съвет г-н Иван Ганчев присъстваха . Модератор на срещата бе г-жа Майя Грозданова консултант към УНИЦЕФ за България.

След учредяването на Координационния механизъм екипа па проекта започна разпространяването на информация по общините, ОПЛ, АГ специалисти, общини, услуги. При посещенията в институции раздавахме диплянки, предназначени за тях, при посещение на здравни специалисти, кметства, оставяхме диплянки за здравно неосигурени жени.
Разпространение на информационни материали
Разпространение на информация и материали Среща с АГ Специалист д-р Юлиян Казаков.

Посетихме институции, в които разпространихме информация за застъпническата инициатива на Сдружение „Хаячи“.
Поканихме здравно неосигурени жени в сградата на ЦОП/СКЦ Нови пазар, за наше учудване имаше и мъже на срещата за да информираме за застъпническата инициатива. Разказахме им на достъпен език за ползата от Наредба 26, макар, че голямата част от присъстващите през годините бяха прегледани по тази наредба.

Посетихме населени места с цел разпространение на добрата практика- прилагане на наредба 26 за здравно неосигурени бременни жени.
19.02.2020г Посетихме община Белослав, област Варна. Срещата се проведе с г-жа инж. Светла Колева – Заместник Кмет , с ресор „Образование, социални дейности, здравеопазване, домашен социален патронаж, ученически столове“. Голям интерес предизвика Наредбата. Беше казано, че в община Белослав няма гинеколози. Жените пътуват до Варна или Девня за прегледи.
21.02.2020г Се състоя Среща в Дирекция социално подпомагане Провадия, област Варна. В срещата взеха участие г-жа Веселина Стоянова директор на ДСП Провадия и Бисерка Йорданова началник ОЗД Провадия. Интересно протече срещата, диплянките, които оставихме ще се раздадат и на здравно неосигурени бременни.
21.02.2020г Се проведе среща в община Венец. Сдружение „Хаячи“ работи с община Венец от няколко години. В Срещата взе участие г-жа Фатме Ахмед заместник кмет на община Венец. Запознахме присъстващите с проекта и застъпническата инициатива на сдружението , раздадохме материалите.
24.02.2020г Посетихме с. Ветрино и община Ветрино, област Варна. Срещата се проведе при г-жа Ирина Минкова Маджарова Заместник кмет на община Ветрино. Запознахме присъстващите с проекта и застъпническата инициатива на сдружението , раздадохме материалите. Обсъждахме проблема с липса на услуги в общината и начина на разкриване на такива.
11.03.2020г В гр. Шумен посетихме д-р Росен Стоянов. Д-р Стоянов работи на територията та община Каолиново като ОПЛ, обслужва няколко села: с. Браничево, с. Долина, с. Лятно, в гр. Каолиново, авторитетна личност, чиято дума се чува. С него работим от години и той стана проводник на нашата кампания.
22.07.2020г Посетихме община Девня. Срещата бе с заместник кмета на община Девня г-жа Донка Йорданова. Г-жа Йорданова бе очарована от това , което и представихме и ни предложи да направим разширена среща с участието на специалисти от общината, здравни медиатори, представители на ДСП Девня.
02.10.2020г Направихме среща с д-р Димитрина Ганчева педиатър, която има кабинети в гр. Каолиново и с. Тодор Икономово , община Каолиново. Д-р Ганчева взе присърце нашата инициатива и съвместно взехме решение тя да консултира и разпространява практиката и информационните материали.
03.10.2020г Посетихме с. Браничево, община Каолиново с цел, разпространение на добри практики по прилагане на наредба 26. Кмета на селото пое ангажимент да разпространи информацията както сред жителите на селото, така и сред колегите си от съседните села.
05.10.2020г Срещнахме се с Директора на дирекция социално подпомагане каолиново г-жа Севджихан Ахмедова. Запознахме я с наредба 26, начина на взаимодействие на ОПЛ, АГ специалисти, представители на институции, представители на общности, населяващи населените места от община Каолиново. За ползата от наредбата и начина на прилагането й.
05.10.2020г Посетихме с. Сини вир , община Каолиново. В селото има голям брой здравно неосигурени бременни жени. Говорихме с Кмета на селото , обяснихме за Наредба 26, защо важно жените да се преглеждат, оставихме материали за здравно неосигурени жени и институции.
Така се зароди идеята ни да направим разширени срещи в общини, като целта на срещите бе да провокираме общините да заложат в бюджетите си Малки фондове за подкрепа при кризисни ситуации за безплатни прегледи и лечени на здравно неосигурени бременни жени.
ПРОВЕДЕНИ БЯХА РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ОБЩИНИТЕ
През месец септември направихме Срещи за разпространение на добри практики и подобряване на достъпа до здравни услуги на здравно неосигурени бременни жени в:

 • Община Провадия
 • Община Венец;
 • Община Каспичан;
 • Община Каолиново;
 • Община Девня.
  Работна срещата в община Каспичан

В резултат от Работните срещи договорихме се в новия бюджет на общините да бъдат заложени средства за „Малък фонд при кризисни ситуации за безплатни прегледи и лечение на здравно неосигурени бременни жени.“
Последната дейност, договорена с финансиращата организация бе заснемане на филм за застъпническата инициатива на Сдружение „Хаячи“.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

ИЗВОДИ
• В по-голямата си част здравно неосигурените бременни жени нямат информация за правото си на безплатен медицински преглед и пакет изследвания при лекар специалист.
• Малкото жени, които имат информация, изпитват неудобство и не смеят да потърсят правото си на преглед при личния лекар или акушер-гинеколога.
• Фактът, че са с прекъснати здравно осигурителни права пречи на жените да търсят вариант за проследяване на бременността.
• При малък брой от респондентите липсата на финансови средства за транспорт до общинския или областния град също е от съществено значение за проследяване на бременността.
• Съществуващата нормативна база не стимулира активността на общо практикуващите лекари и извън болничните акушер-гинеколози/АГ/ по отношение на обхвата, наблюдението и изследването на бременните жени.
• Лекарите препоръчват правата на здравно неосигурените бременни да бъдат изравнени с тези на здравно осигурените бременни жени, така че всяка да има право на достъп до медицински прегледи и изследвания за проследяване на бременността.
• Години наред умишлено се пренебрегва нормативен документ в ущърб на бременните жени и техните неродени деца, като основна причина за това е липсата на контрол и мониторинг на прилагането му.


ПРЕПОРЪКИ

 1. За правата на здравно неосигурените бременни жени да се информират и да им се предоставят информационни материали от:
 • представители на НПО сектора;
 • здравния медиатори;
 • специалистите, работещи в социалните услуги институции /ОЗД, КСУДС, КЗГО/;
 • специалисти , работещи в социални услуги ЦОП, ЦСРИ и др;
 • специалистите, работещи в отдел „Здравеопазване“ към общините; – местни лидери, местните читалища и кметовете в малките населени места;
 1. Да се обучат да работят на съществуващия софтуер АГ специалистите за включване на опция „Преглед на здравно неосигурени жени“;
 2. Да се мотивират общините да заделят в бюджетите си средства за „Малък фонд за подкрепа при кризисни ситуации за здравно неосигурени бременни жени за прегледи и лекарствени средства“
 3. Със съдействието на РЗОК да се изиска от ръководствата на всички здравни заведения, в които се помещават АГ кабинети и др на видими места в сградите да се постави информация за Наредба 26 на МЗ и правата, които Наредбата дава на здравно неосигурените жени
 4. Да се застъпничи пред МЗ за издаване на указателен документ за задължеността от прилагането от АГ специалистите на Наредба 26 в частта за безплатен преглед и изследване на здравно неосигурени бременни жени с тенденция за увеличаване на прегледите с още един.

Заключение
ЖРС „Хаячи“ след направеното проучване на практики , които работят със здравно неосигурени бременни жени, установи следното:
Като добра практика можем да определим съвместна работа в духа на партньорството на общински администрации, Дирекции социално подпомагане, социални услуги СКЦ/ЦОП, здравно-социална услуга ЦМДЗ ,здравни медиатори ,ОПЛ, ЗКЦ към МБАЛ, АГ отделение към МБАЛ заедно със АГ специалисти, кметове на населени места, местни лидери.
Само съвместна работа може да допринесе за добри резултати, тъй като социалната услуга и здравно-социалната услуга с голям мобилен компонент имат възможности да придружават, посредничат, консултират, оказват техническа помощ, мотивират жените. АГ специалистите извършват прегледите и изследванията, консултират, изписват терапия. Другите заинтересовани институции информират, консултират, някои от тях придружават, посредничат, застъпничат. По този причина според нас необходимо:
-Да се мотивират АГ специалистите да прилагат Наредба 26 в общините, в които работи ЖРС „Хаячи“: пет общини от област Шумен и пет общини от област Варна, като се използва влиянието на всички институции на територията им, които могат да помогнат;
-Да се проведе среща с ръководството на МБАЛ Шумен за направи координация в дейностите на ЗКЦ, за да започнат да работят по Наредба 26;
-Да се разшири обхвата на социални услуги в двете области, които да спомогнат прилагането на Наредбата;
-Да се използват електронните медии за информиране както на здравно неосигурените бременни и жени, така и на институциите имащи отношение към прилагането на Наредбата;
-Да се информират общностите за начините на достъпа до здравни услуги, в това число и здравно неосигурените бременни и жени .
Всички заедно ръка за ръка можем да работим за добро бъдеще на здравно неосигурени бременни жени, за да запазят здравето си , да родят здрави деца и да ги отглеждат в родните семейства.
В условия на извънредното положение и обстоятелства, след загубата на двама членове от екипа на сдружението от Короновируса, екипа на Сдружение „Хаячи„ положи всички усилия да приключим проекта, да завършим дейностите, да заснемем филма, който ще разпространим на всички партньори, които ни подкрепиха и участваха в заснемането му, за което много им благодарим.
Като сдружение, работещо директно в общността ще продължим да работим за благополучието на здравно неосигурени бременни и жени, защото смятаме че „Светът на детството трябва да има приказка със щастлив край за всяко дете.“

 16,522 прегледа общо,  9 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *