В основата на работата на сдружение „Хаячи”, заляга идеята за равнопоставеност и право на достоен живот на всеки член на обществото: деца, момичета, момчета, жени и семейства с деца в риск!

Основни дейности:

Застъпничество, посредничество, придружаване, информиране, консултиране на жени по въпроси, свързани с достъпа до здравеопазване, образование, социални дейности, трудовата заетост и много други.

Подкрепа на семейства с малки деца от уязвими общности и бременни здравно неосигурени жени.

Подкрепа на млади момичета за продължаване на образованието. Посредничество за намиране на работа между работодатели и безработни лица, организиране на курсове на квалификация и преквалификация с фокус върху жените и дарения.

Географски обхват на дейността ни
Сдружението работи на територия на две области:

От област Шумен – община Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево, Каолиново, Венец.

От област Варна – община Ветрино, Провадия, Дългопол, община Девня и Белослав.

Политическите, икономическите, социалните и др. условия във нашия регион

Политиката в малките общини и населени места играе съществена роля в развитието на всички дейности, в това число и НПО сектора.

Община Нови пазар се намира в източната част на Шуменска област/Североизточен планов район. Тя граничи с общините: Никола Козлево, Вълчи дол, Ветрино, Каспичан и Хитрино. Състои се от 16 населени места-град Нови пазар и 15 села.
Община Нови пазар има нужда от подходящо съчетаване на политическите, икономическите, социалните и др. условия, които пряко въздействат върху човечеството като цяло, а и не само в нашия регион.

Развитието на процесите в социалната сфера е с колебливи параметри. Налице са остри демографски проблеми, следващи общото влошаване на демографските характеристики в национален и регионален аспект.

Основен проблем в тези сфери е ограниченията и на младите жени, момичета които трябва да са по активни и търсещи си правата, разбира се и задълженията. Работата ни върху тази мисионерска дейност ще допринесе до задържане, на част от младите жени в семействата им, подобряване на здравния, културен и социален статус на цялото население.

Сравнително добре е развит неправителственият сектор, което предполага реализиране на различен тип дейности и проекти за развитие на общините, достъпа до здравни услуги, достъпа до образователната система, достъпа до социални услуги, развитите и усъвършенстване на умения за работа в различни общности и ситуации.

От 2010г сдружението работи с УНИЦЕФ за България, като подкрепяща организация при създаване, разкриване, развитие и трансформиране на „Семейно-консултативния център за родители и деца“ в гр. Нови пазар.

През годините Сдружение „Хаячи“ взе активно участие в проучването на целевите групи, мотивира членовете си да кандидатстват за работа и назначаване на екипа в СКЦ/ЦОП Нови пазар. За целта подарихме сградена на два етажа на Община Нови пазар за да се разкрие центъра. Сграда беше в груб строеж изграден по спечелен проект от сдружението към „Социално инвестиционен фонд“/СИФ/ към МТСП на стойност 189 867лв.

Работата в партньорство с общините дава възможност на сдружението да подпомогне жителите им в информиране, консултиране, застъпнически дейности, промяна на нагласи и вредни практики, прокарване на идеи за развитие на общности, които населяват тези общини.

 1,875 прегледа общо,  1 днес