СДРУЖЕНИЕ „ХАЯЧИ“
гр. Нови пазар, ул. Милин камък №2а
емайл: hayaci@abv.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ХАЯЧИ“ ЗА 2019 г..

Изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Сдружение ’’Хаячи’’ в общественно полезна дейност е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменски окръжен съд с фирмено дело № 189 /04.03.2004 год. Сдружение „Хаячи” поддържа добро сътрудничество и реализира успешно инициативи с институции, граждански общества и доставчици на социални услуги. Притежава удостоверение за регистрация №435-03 към АСП за предоставяне на социална услуга “Бюро за социални услуги“, Удостоверение за регистрация в АСП №00435-0004-Заповед № РД1-302/25.07.2018г , Лиценз от ДАЗД№1285 от 06.06.2018 г за социална услуга Център за обществена подкрепа. Поради независещи от нас обстоятелства и очакване на решение на АСП, не сме започнали дейностите в услугата ЦОП.


Основните цели на сдружението са:
1.Създаване на условия за устойчиво социално икономическо развитие на Община Нови пазар и защита на общите интереси на своите членове.
2.Да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, физическата култура.
3.Да подпомага социално слабите, инвалидите.
да работи за социалната интеграция и личностната реализация.
4.Да защитава човешките права, в частност жените и децата, преживели насилие.
5.Да работи за популяризиране на района и привличане на български и чужди инвеститори.
6.Да защитава и опазва околната среда.
Сдружението има следния предмет на дейност:
 организира и провежда семинари, конференции и други мероприятия по проблемите свързани с целите на сдружението;
 създава и поддържа контакти с български организации с цел партньорство и обмяна на опит;
 сътрудничи с местни и международни организации, имащи сходни цели и задачи;
 събира и преработва информация свързана с възможни програми и проекти, в които членовете на организацията и организацията биха могли да участват, с цел подобряване на конкурентоспособността на младите хора на пазара на труда, чрез придобиване на практически опит; управление на програми за финансиране на младите хора;
 организиране и провеждане на различни кампании, провеждане на информационни кампании, свързани със здравословния начин на живот и организиране на спортни състезания и събития.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА

В „Бюрото за социални услуги“ Сдружение „Хаячи“ осъществява индивидуална работа с родители – консултиране на майките и семействата по въпроси, свързани с насърчаване на ранното детско развитие от раждането на детето, мотивиране за участие на децата в предучилищното образование за подобряване на ранно детско развитие, преодоляване на езиковата бариера, отпадане на децата от училище, подкрепа за достъп до образователни институции. В Бюрото работят като технически сътрудници лица с увреждания назначен по НП „ЗОХТУ“ и доброволци от сдружението. За последната 2019 г сдружението работило с 29 семейства, които се консултират, се оказва техническа помощ при попълване на документи, придружават се и се посреднича пред различни институции. В услугата работят служители , назначени по национални програми, програми за стажуване на младежи и доброволци. Специалисти на доброволни начала консултират потребителите на услугата по различни въпроси и проблеми мобилно. От Агенция по заетостта получени средства за работни заплати на служителите в размер на 37 834,08лв, разходите за материали за работата на служителите се набавят от членския внос.
Като част от Местна активна група, по програма РОМАКТ за община Нови пазар и Каолиново чрез изграждане на сътрудничество със съществуващите институции за превенция и защита на децата, изпълнение на програми за превенции, защита и развитие на общността. Сдружението цели да спомогне за разрешаване на проблемите на ромската и неромската общности, свързани с ниското ниво на информативно включване с актуална насоченост, създаване на основа с приоритет начало и развиване на променливи в нагласите на останалите общности .Сдружението работи по Образователните дейности като стимулира чрез различни дейности реализация на младежите , продължаване на образованието. Успяхме в партньорството с други НПО да осигурим карти за пътуване на 9 младежи и деца за обучение в професионални гимназии от една община в друга, паралелно със това договорихме се с Пътно транспортната фирма в Шумен за осигуряване на автобус до с. Крива река , общ. Никола Козлево, /до сега автобуса спирал на 3 км от селото/за да могат децата да пътуват до училищата н Нови пазар. Продължаваме да партнираме с Българска стопанска камера и наемаме след обучение за квалификация на стаж млади хора, които мотивираме за записване във висши учебни заведения. Сдружението работи в тясно сътрудничество с Шуменския Университет, студентите от университета преминават практиката в Сдружението, като получават знания и опит в работата с маргинализирани общности, работата на терен. През 2017 г имаме трима човека записани да учат педагогика, начална педагогика, геодезия в Университета. Сдружение „Хаячи“ работи за възраждането на ромската култура/традиции, занаяти, музика, танци и др/ в квартала и общината като цяло. Провежда различни тематични прояви, организира образователни дейности, организира тематични кръжоци по интереси за деца, младежи и възрастни.
Сдружението работи в тясно партньорство с Община Нови пазар от дълги години. Сдружение „Хаячи“ пряко участва в разработването на стратегически документи в Община Нови пазар, Община Каолиново, Община Венец. Участва във всички дейности и начинания , касаещи представителите на ромската общност. Сдружение „Хаячи се явява мост между институциите, НПО, бизнеса, религиозни лидери и други и общността. Сдружението е член на НМД, член на програмата „Интелект“, член на комисията за интеграция на малцинствени групи в две общини и в областта, работи по програма РОМАКТ, както и много други програми. Изключителната морална и финансова подкрепа, която Община Нови пазар и други общински администрации с които работи сдружението/Община Каолиново, Община Никола Козлево, Община Каспичан, Община Венец/, оказват голяма предпоставка за достигането на реални и ефективни резултати. Съществуващото единомислие, партньорство и разбиране от страна на общинските управи допринесе за изграждането, развитието и утвърждаването на авторитета на Сдружението сред общността. Общността разчита на сдружението и партньорството, което обуславя гордостта от дейностите.
От 2010 г до настояще време Сдружението работи в подкрепа на проекта на УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете“ като всички членове на Сдружението работят в „Семейно-консултативния център за родители и деца“, който се преструктурира в Център за обществена подкрепа през месец юни 2019г. Бедността е най-големия проблем в рисковите общности. От това произтичат и рисковете-риск от отделяне на деца и настаняването им в институции, не посещаване на детски ясли и градини, поради невъзможност от заплащане на такси, ранно отпадане на деца от училище, ранни бракове, масова безработица, ниска квалификация и капсулиране на общностите-маргинализация. Когато едно семейство няма с какво да нахрани децата си, няма със какво да ги облече, няма ток ,вода, и елементарни битови условия, за него образованието не е ценност, не е ценност реализирането на децата, спецификата на живота им определя и тяхното светоусещане-живеене „ден за ден”, без планове, модел, който лесно и логично се предава и на децата. Затова и подкрепата, която им оказваме-подпомагане в първите месеци след раждането на детето, записване в детски ясли, градини, стимулиране в игровите процеси, развитие, забавления, научаването на новости, придобиването и на друга гледна точка, различна от тяхната, както и и паралелна работа с родителите и бабите, и дядовците за промяна на нагласите, всичко това са все предпоставки за очакване на евентуална резултативност. Неглижирането към здравето на жените, към отглеждането на децата, към образованието-неща, които са основни при работата в общностите. Насочването на усилия в тези посоки, предполага и базовите стъпки и акценти на работа. Работа в общността-тоест, всичко това може да се случи само, когато услугата отиде при клиента, успее да го мотивира да се включи в различни дейности и програми, не можем да чакаме клиента сам да дойде при сегашните обстоятелствата, трябва да се работи директно в общността. Работата по превенция на рисковете е основно предимство на работата, да се работи преди проблема да се задълбочил.
Работата в общността в различни направления и аспекти, като полагане на основи за развиване на морални и духовни ценности, приобщаване на младежите в живота на общността и в регулиране на неговите устои, създаване на условия за стимулиране на положителните нагласи сред общността-многостранен процес, включващ в себе си проучвания, информация, анализ и избиране на оптимални алтернативи. Работата върху проблемите на ромската общност, чрез стимулиране на реалното участие на ромите, на равнище на обществени процеси. Съдействие за повишаване на ефективността на диалога между различни слоеве и подкрепа на целевата група на определен етап сама да се справя с проблемите си. Създадените възможности, предоставени от изпълнение различните дейности и програми с оптималното задоволяване потребностите на нуждаещите се от услуги лица, засилване на социалното включване и предлагането на труд, са свързани с постигането на ефективна и устойчива държавна и общинска политика за подкрепа на лицата от уязвимите групи. Възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения, с цел повишаване на родителския капацитет разширяване на местната система за подкрепа .Всичко това обособено в една интегрирана услуга в общността в дългосрочен план ще даде добри резултати . Подкрепата на семействата за намиране на правилната пътека и преодоляване на трудностите.
По различни инициативи и програми на сдружението се работи с мъже, жени, момичета, момчета, от тях майки ,бащи, баби, дядовци. Има изградена мрежа от доброволци от различни етнос, религия, те са част от мрежата и наши партньори. Привличаме ключови хора от семействата, чрез които прокарваме идеи за промяна на нагласите на общностите в които работи Сдружението. В партньорството с Обучителната организация „СТИК“ Варна и в посредничество с Дирекция „Бюро по труда „ Нови пазар се организираха обучения на 15 безработни лица по част от професия „предприемач“ , като сдружението прие участие в намирането, мотивацията на безработните да участват в обучението.
Сдружението като член на НМД от няколко години и активен участник в обсъждане в мрежата на различни становища по законодателните промени в сферите касаещи семейството, образованието, здравеопазването, правосъдието и др, работи в посока на промяна , промяна за по-добро бъдеще за нашите деца.
Сдружението е член на Общинска Комисията за развитие и сътрудничество в Община Нови пазар от години, има внесени 8 предложения за развитие на определени дейности както в гр. Нови пазар така и в селата.
Сдружението приема активно участие в разработването на общински и областни стратегии като: областен и Общински план за интеграция на малцинствените групи, Областна и общинска стратегия за детето, областна и общинска стратегия за развитие на социалните услуги и др
През предходната 2019г. сдружението отдели не по малко време на проблемите като ранните женитби и изоставянето на деца по институции, така и за масовото използване на психотропни и наркотични вещества. Проведени бяха редици мултидисциплинарни срещи с представителите на различни институции както СКЦ- ЦОП, съд ,прокуратура, полиция, община, ДПС, МКПППМНП, и авторитети личности от общността в която работим. Много трудно, бавно се случват нещата, работа продължава.
Сдружението спечели конкурс за партньорство в тригодишен международен проект на фондация С.Е.Г.А „Глобално образование на местно ниво“. Проведени бяха през първата година обучения на екипите на петте организации, включени в проекта. Проведена бе от сдружението инициатива по проект: Глобално образование на местно ниво – CSO-LA/2017/388-120 „Нов живот на стари неща“ по Цел 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство 12.3. Намаляване наполовина разхищаването на храни в световен мащаб и на хранителните отпадъци на глава от населението в търговията на дребно и в потреблението, намаляване на загубите на храна по веригите на производството и доставките, включително загубите след прибиране на реколтата.
12.5. Значително намаляване на генерирането на отпадъци чрез предотвратяване, намаляване, преработване и повторно използване, финансирана от фондация С.Е.Г.А. на стойност 2 933 лв. Обща цел на инициативата : Превенция на ранните или детски бракове и ранното отпадане от училище на момичета от ромската общност .Обучени бяха 83 броя участници броя деца от ОУ „“Н. Й. Вапцаров“ -15 броя, Център за обществена подкрепа – 25 броя, Център за специална образователна подкрепа „ХЕЛА“ – 6 броя; Център за настаняване от семеен тип – 12 броя ; Професионална гимназия по фина керамика „А. Златаров“ гр. Нови пазар – 25 броя.
Започна реализацията на проект „Светът на детството – приказка със щастлив край“, финансиран от Тръста за социална алтернатива. Компонент 1 „Здраве“
Направление 2: Актуализиране и допълване на съществуващи програми, политики и практики, насочени към грижата за жената по време на бременност, майката и децата от 0 до 3г.

 • Проследяване на бременността сред здравно неосигурени бременни жени чрез наличните механизми от нормативната уредба. Проектът със срок на реализация до 10.2020г. Проблем , за който е инициативата на сдружението е за прилагане на Наредба 26 за проследяване на бременността на здравно неосигурени бременни и включване на изследвания и раждания на тези жени. В настояще време тази наредба се прилага само в частта , за безплатните раждания, тъй като АГ отделения я използват за заплащания на самите раждания. Проследявания на бременността на същите жени не се прилага по наредбата по причина, че стойността на прегледа е по малка от стойността на обикновен преглед, средства от НЗОК се забавят, а документация за получаване от АГ специалистите на тези средства се увеличават. Това води до това, че масово АГ специалисти не работят по наредбата, и никой не им търси сметка за това. Проблема сериозен и касае здравето и живота както на майката, така и на детето.
  Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и Заповедите на Министъра на здравеопазването за ограничаване на разпространението на COVID-19, от 13 март 2020г Екипът на сдружението през целия период работи на първа линия и дава и дежурства в Центъра, на ул. Милин камък“ № 2а с готовност за реакция в кризисни моменти. Предвид опита на Сдружение „Хаячи“, – опита в теренната работа по здравни програми на Министерство на здравеопазването, се предоставяха редица здравно – образователни материали и консултации на най – рисковите групи от населението. В тясно сътрудничество със здравните медиатори, образователния медиатор, екипа на ЦОП консултирахме и работихме по превенция на проблема, като така редуцирахме опасността за допълнително разпространение на вируса. Осигуряваха се тетрадки, химикали и други принадлежности за деца в бедност, за учебния процес. Полагаме на грижа за най-уязвимите сред нас, възрастните хора. Вярваме, че те са отговорност на всички нас, не само за да съхраним здравето и живота им, а и за да знаят, че не са сами в този труден момент. За запазване на здравето на екипа на сдружението бяха взети всички предпазни мерки/Закупени маски, ръкавици, дезинфектанти и др/.За тази цел бяха разработени редица документи, с които всеки член от екипа бе запознат.
  Направихме списъци на семейства с деца , посещаващи „Библиотека за играчките „ и „Музика в действие“ в гр. Нови пазар и Каолиново по програма на Фондация за деца в риск по света. В партньорството с община Нови пазар , сдружение „Хаячи“ в тясно сътрудничество със здравните медиатори, образователния медиатор и екипа на ЦОП Нови пазар получихме и раздадохме хранителни пакети на 46 семейства и обучителни материали на 76 деца;
  Събрахме информация и подадохме списъци от 205 броя семейства в риск по линия на НССЕИВ и Асоциация „Интегро“ чрез сдружение „Хаячи“ и ЦОП /СКЦ по линия УНИЦЕФ за България, получени и раздадени хранителни продукти от БЧК;
  Сдружение „Хаячи“ посреднича пред програма РОМАКТ за отпускате на средства в размер на 5000лв на община Нови пазар за закупуване на хранителни продукти на 100 уязвими семейства с деца.
  От дарения, събрани по време на пандемията по проект на Асоциация „Интегро“ „Нахрани бебе“ се предоставиха на сдружение „Хаячи“ детски храни и пюрета на 22 малки деца от социално уязвими семейства.
  УНИЦЕФ за България предостави голямо дарение от и обучителни материали чрез ЦОП Нови пазар ,членовете на екипа му които са от сдружението . Съвместно с екипа на ЦОП , здравните и образователния медиатор раздадоха на над 460 семейства хигиенни материали и на над 240 деца от 2-4г и от 1-4 клас обучителни материали.
  Всички дарение се раздаваха по домовете на семействата с консултиране за болестта и за начина на ползване на продуктите.
  Сдружението е член на НССЕИВ към Министерски съвет, работи в партньорство с членове на НМД, Дирекции „Бюро по труда“ гр. Нови пазар и Каолиново, Дирекции Социално подпомагане гр. Нови пазар и Каолиново, РЗИ гр. Шумен, областна администрация на област Шумен, Ромска фондация „Искра „ гр. Шумен, Сдружение „Дете и пространство „ гр. София, Клуб за нестопански дейности гр. Търговище, Фондация „С.Е.Г.А. гр. София, “Сдружение „Съучастие“ гр. Варна, сдружение „Интегро“ гр. Разград, сдружение „Здравни проблеми на малцинствата“ гр. София, сдружение „Българска Асоциация по семейно планиране“ гр. София, Фондация „Лумос“, Тръс за социална алтернатива/ТСА/ ,Професионални гимназии от гр. Нови пазар, ОУ и СОУ , ЦНСТ Нови пазар, Център за личностно развитие „Хела“, Нови пазар детски градини от Община Нови пазар и други.

III. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС.

Направените разходи от сдружението извън проектите за 2019 г са:
1. Разходи за банково обслужване – 323.00 лв.
2. Стопански разходи /закупуване на венци за възлагане и др./ – 250лв

Председател на сдружението: …………………………
/ Мюзеям Али/

 526 прегледа общо,  1 днес

Facebook коментари
Споделете тази статия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *