Годишен доклад за 2019 г.

Доклади

СДРУЖЕНИЕ „ХАЯЧИ“
гр. Нови пазар, ул. Милин камък №2а
емайл: hayaci@abv.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ХАЯЧИ“ ЗА 2019 г..

Изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Сдружение ’’Хаячи’’ в общественно полезна дейност е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменски окръжен съд с фирмено дело № 189 /04.03.2004 год. Сдружение „Хаячи” поддържа добро сътрудничество и реализира успешно инициативи с институции, граждански общества и доставчици на социални услуги. Притежава удостоверение за регистрация №435-03 към АСП за предоставяне на социална услуга “Бюро за социални услуги“, Удостоверение за регистрация в АСП №00435-0004-Заповед № РД1-302/25.07.2018г , Лиценз от ДАЗД№1285 от 06.06.2018 г за социална услуга Център за обществена подкрепа. Поради независещи от нас обстоятелства и очакване на решение на АСП, не сме започнали дейностите в услугата ЦОП.

Continue reading „Годишен доклад за 2019 г.“

 549 прегледа общо